บริการของเรา

ด้วยศักยภาพสูงและความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันด้านการแปลและล่าม พีเอสพร้อมให้บริการด้านการแปลและล่ามแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพและความรวดเร็ว
 
พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล เชี่ยวชาญในการแปลและล่ามสำหรับภาษาไทย–อังกฤษ–ฝรั่งเศส–เยอรมัน–ญี่ปุ่น–จีน–เกาหลี–ไทย
 
พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านการแปลโดยตรง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า พีเอส เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญ

แปลเอกสาร

ประเภทของเอกสารที่แปล
เอกสารธุรกิจ:
สัญญาด้านธุรกิจ - เว็บไซต์ - โฆษณา - ประชาสัมพันธ์ - โบรชัวร์ - แผ่นพับ - ผลิตภัณฑ์ - คู่มือการใช้งาน - เครื่องจักรอุตสาหกรรม - อื่น ๆ

เอกสารเฉพาะทาง:
ระบบแผนงานมาตรฐานสากล อาทิ ไอเอสโอ - จีเอ็มพี - เอชเอซีซีพี - เจซีไอ - มอก. - อย. - การแพทย์ - พยาบาล - วิศวกรรม - การศึกษา - เทคโนโลยี - การเงิน - การบัญชี - การธนาคาร - การตลาด - อื่น ๆ

เอกสารราชการ: 
ราชกิจจานุเบกษา - พระราชกฤษฎีกา - พระราชบัญญัติ - ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
เอกสารทะเบียนราษฎร์:
สูติบัตร - บัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล - ใบสำคัญการสมรส - ทะเบียนสมรส - ใบสำคัญการหย่า - ทะเบียนหย่า - ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม - หนังสือรับรองสถานที่เกิด - หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ - หนังสือรับรองความเป็นโสด - มรณบัตร - หนังสือมอบอำนาจ - ใบแจ้งความ - ใบส.ด.43 - อื่น ๆ
เอกสารการศึกษา:
ปริญญาบัตร - ใบประกาศนียบัตร - ใบแสดงผลการเรียน - ใบรับรองการศึกษา - อื่น ๆ 
เอกสารธุรกิจการค้า:
หนังสือรับรองบริษัท - วัตถุประสงค์ - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท - ใบทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือบริคณห์สนธิ - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น - หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง - หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมใช้ - แบบนำส่งงบการเงิน - ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว - อื่น ๆ
เอกสารภาษี:
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) - แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) - แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90-91) - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.1ก) - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50-51) - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53) - บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - ใบเสร็จรับเงินผู้เสียภาษีอากร - ใบรับรองเงินเดือน - อื่น ๆ

พูดคุยกับแอดมิน ...
คลิก   @pstranslationpro

รับรองเอกสาร


รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต
รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมฯ 
รับรองเอกสารโดยทนายความ (โนตารี พับลิค)

วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในและต่างประเทศ
การศึกษา
การทำงาน
การสมรส/หย่า
การขอถิ่นพำนัก
การขอเข้าถือสัญชาติประเทศนั้น ๆ
การประมูลและใช้ในชั้นศาล

บริการรับรองเอกสาร โดยทนายความโนตารี พับลิค 
การรับรองเอกสารโนตารี พับลิค เพื่อที่จะบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง หรือเพื่อใช้ในการต่างประเทศ รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำสาบาน รับรองคำให้การ รับรองคำเเปล รับรองสำเนาเอกสาร กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน การรับรองเอกสารทางธุรกิจ และการลงทุนในต่างประเทศ
รับรองสำเนาเอกสาร, รับรองสถานะการเงิน, รับรองคำแปล แปลเอกสาร, รับรองข้อเท็จจริง, รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร, รับรองคำสาบาน, รับรองคำให้การ, รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ, รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ, รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน, รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ

พูดคุยกับแอดมิน ...
คลิก   @pstranslationpro

ล่าม

บริการล่ามสำหรับภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี-ไทย ทั้งในและนอกสถานที่
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อาทิ ล่ามโรงงาน ล่ามเจรจาธุรกิจ ล่ามการตรวจสอบบัญชี ล่ามการประชุม ล่ามสัมมนา และล่ามนำเสนอสินค้าและบริการ

พูดคุยกับแอดมิน ...
คลิก   @pstranslationpro

แปลเอกสาร
ราคาพิเศษ

สัญญาทุกประเภท:
สัญญาจะซื้อจะขาย - สัญญาว่าจ้าง - สัญญาเช่า - สัญญาขาย/ ขายฝาก - สัญญาจำนำ/ จำนอง - สัญญาค้ำประกัน - สัญญาโอน - สัญญาแต่งตั้ง (ตัวแทน นายหน้า) - สัญญากู้ยืมเงิน/ ยืมทรัพย์ - สัญญาเกี่ยวกับครอบครัว - หนังสือมอบอำนาจ - บันทึกและข้อตกลง - คำยินยอม - สัญญาอื่น ๆ
นโยบายทุกประเภท:
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ - นโยบายการบริหารความเสี่ยง - นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น - นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน - นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน - นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ - นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน - นโยบายการปฏิบัติด้านภาษีของกลุ่มบริษัท - นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น - นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร - นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - นโยบายอื่น ๆ
คู่มือทุกประเภท:
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ - คู่มือการใช้อุปกรณ์ - คู่มือการเขียน การวิเคราะห์ - คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล บริษัท - คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ - คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา - คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - คู่มือการทำอาหาร - คู่มืออื่น ๆ
เว็บไซต์ทุกประเภท:
เว็บท่า - เว็บข่าว - เว็บข้อมูล - เว็บธุรกิจหรือการตลาด - เว็บการศึกษา - เว็บบันเทิง - เว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร - เว็บส่วนตัว - เว็บอื่น ๆ

พูดคุยกับแอดมิน ...
คลิก   @pstranslationpro

แปลเอกสารราชการด่วน ! 
พร้อมยื่นขอรับรองเอกสาร

เอกสารราชการ
ราชกิจจานุเบกษา - พระราชกฤษฎีกา - พระราชบัญญัติ - ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
เอกสารทะเบียนราษฎร์:
สูติบัตร - บัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล - ใบสำคัญการสมรส - ทะเบียนสมรส - ใบสำคัญการหย่า - ทะเบียนหย่า - ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม - หนังสือรับรองสถานที่เกิด - หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ - หนังสือรับรองความเป็นโสด - มรณบัตร - หนังสือมอบอำนาจ - ใบแจ้งความ - ใบส.ด.43 - อื่น ๆ
เอกสารการศึกษา:
ปริญญาบัตร - ใบประกาศนียบัตร - ใบแสดงผลการเรียน - ใบรับรองการศึกษา - อื่น ๆ
เอกสารธุรกิจการค้า:
หนังสือรับรองบริษัท - วัตถุประสงค์ - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท - ใบทะเบียนพาณิชย์ - หนังสือบริคณห์สนธิ - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น - หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง - หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมใช้ - แบบนำส่งงบการเงิน - เอกสารส่งมอบบัญชี - อื่น ๆ
เอกสารภาษี:
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) - แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) - แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90-91) - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.1ก) - แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50-51) - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,53) - บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - ใบเสร็จรับเงินผู้เสียภาษีอากร - ใบรับรองเงินเดือน - อื่น ๆ

วัตถุประสงค์
การศึกษาต่อในต่างประเทศ/ การทำงานในต่างประเทศ/ การสมรส/หย่าในต่างประเทศ/ การขอถิ่นพำนักในต่างประเทศ/ การขอเข้าถือสัญชาติประเทศนั้นๆ/ อื่นๆ

การจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อยื่นขอรับรองเอกสาร:
1. เอกสารภาษาอังกฤษและสำเนาภาษาไทย (พร้อมฉบับจริง)
2. คำร้องขอรับรองเอกสาร
3. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุุคคล)
4. ค่าธรรมเนียมขอรับรองเอกสาร
กรณีมอบอำนาจ
1. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

พูดคุยกับแอดมิน ...
คลิก   @pstranslationpro

บริการขอคัดเอกสารทะเบียนราษฎร์
เป็นภาษาอังกฤษที่สำนักงานเขต

เอกสารราชการ
ขอคัดเอกสารทะเบียนราษฎร์เป็นภาษาอังกฤษ 12 ประเภท:
ทะเบียนเกิด/สูติบัตร, ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร, ทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองการเกิด, รายการบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว, ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว, ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล, ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล, ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

วัตถุประสงค์
การศึกษาต่อในต่างประเทศ/ การทำงานในต่างประเทศ/ การสมรส/หย่าในต่างประเทศ/ การขอถิ่นพำนักในต่างประเทศ/ การขอเข้าถือสัญชาติประเทศนั้นๆ/ อื่นๆ

การจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อยื่นขอคัดเอกสารฯ:
1. เอกสารภาษาไทยฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ค่าธรรมเนียมขอคัดเอกสารฯ ฉบับละ 10 บาท
กรณีมอบอำนาจ
1. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ


พูดคุยกับแอดมิน ...
คลิก   @pstranslationpro

Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ  MakeWebEasy  สร้างเว็บฟรี!
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก